tebeshie
از نشانه های وجود درد در گردن حرارت در پاها می باشد.
۱- خوردن سه بسته سویق جو
۲- حجامت و نگاه کردن به اولین خون خارج شده از بدن
۳- ناخن درمانی
۴- بدون بالش و روی زمین سخت خوابیدن تا چندین روز
۵- داروی استخوان ساز(دو بسته مصرف شود)