انواع خستگی ودرمان آن:

۱- خستگی عضلانی.
۲- خستگی ذهنی.
۳- خستگی جنسی….
tebeshie

بیماری خدر و درمان آن:

به سستی و خوابیدگی عضو گویند که در واقع نوعی نقصان حس لامسه است. که شخص گمان می کند سوزن را در عضوش فرو برند یا مورچه ای روی عضو راه رود.
خدر اگر ضعیف باشد، توام با رعشه است و اگر قوی باشد توام با استرخاء است یعنی لمسی کل یا برخی از اعضا….
tebeshie

درمان آلزایمر:

شربت رضوی و مداومت تا چند ماه دیگر
مویز ناشتا ۲۱ عدد
داروی حافظه کالساحر….
tebeshie