خون و حرام بودن خوردن آن:

در قرآن تصریح شده است که خوردن خون حرام است. ما اعتقاد داریم که خداوند چیزی را حرام نمی کند، مگر این که ضرر و مفسده دارد و در روایت هم خواندیم.روایت داریم که:»خداوند خوردن خون را حرام فرمود، مانند خوردن گوشت مردار، به خاطر این که بدن را خراب می کند و سبب آب زرد است (امروزه منظور آب کبد است که…
tebeshie

علت حرام بودن گوشت خوک:

روایت داریم: «خوک حرام شده است؛ چون چهره اش زشت شده است. و آن را موعظه و عبرت و ترسی برای مردم قرار داده است و دلیل بر مسخ شدن آن است. و چون تغذیه آن کثافات است«.اشکال: شاید کسی بگوید خوک مسخ نشده است و بقیه مسوخ شده اند. بنده می گویم که خودش مسخ شده است و …
tebeshie